Ảnh 8

Đăng ký ngay

“Hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ niềm tin của bạn dù cho bạn phải đấu tranh một mình” – Roy T. Bennett, The Light in the Heart.

Đăng ký ngay